คำอธิบายรายวิชา

ปริญญาตรี

pdf

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

pdf

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

pdf

  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

Copyright © 2024 Office of the Registrar, TNSU.MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 85 

Search