คำอธิบายรายวิชา

ปริญญาตรี

pdf

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

pdf

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

pdf

  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

Copyright © 2021 Office of the Registrar, Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. All rights reserved.

ผู้ชมกำลังออนไลน์ 204 

Search