การขอคืนสภาพนักศึกษา

นักศึกษาจะขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ ในกรณีพ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยการขอคืนสภาพจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์หลังจากประกาศพ้นสภาพ

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. นักศึกษาขอบันทึกคำร้องขอคืนสภาพ ผ่านระบบ E-education โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วน

2. นักศึกษาพิมพ์คำร้องจาก ระบบ E-education

3. นักศึกษานำคำร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา/ภาควิชา รองคณบดีประจำวิทยาเขตตามลำดับ

4. รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตพิจารณาอนุมัติ

5. นักศึกษานำคำร้องไปชำระเงินที่งานการเงินและบัญชี ตามแต่ละกรณีดังนี้

    5.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนต่อในภาคการศึกษานั้น ให้ชำระเงินค่าคืนสภาพ และค่าลงทะเบียนเรียนพร้อมค่าปรับ

    5.2 นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะเรียนในภาคการศึกษานั้น ให้ชำระเงินค่าคืนสภาพ และค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา

6. นักศึกษานำคำร้องที่ชำระเงินเรียบร้อยส่งคืนงานทะเบียนและประมวลผล

Copyright © 2023 Office of the Registrar, TNSU-MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 42 

Search