การรักษาปริญญาบัตร

ผู้ที่ไม่มารับปริญญาบัตรตามกำหนด เมื่อมารับให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ชำระเงินค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร ที่งานการเงินและบัญชี 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

2. นำหลักฐานการชำระเงิน นำมายื่นขอรับปริญญาบัตร ที่งานทะเบียนและประมวลผล

3. งานทะเบียนและประมวลผลจัดทำหลักฐานควบคุมการเบิกจ่าย

 

หมายเหตุ ผู้ที่ไม่สามารถมาดำเนินการเองได้ ต้องมีใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน พร้อมทั้งแนบบัตรประจาตัว ของทั้งสองมาแสดง (ทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ)

Copyright © 2024 Office of the Registrar, TNSU.MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 68 

Search