การลงทะเบียน

การลงทะเบียน หมายถึง การเลือกรายวิชาตามแผนการเรียนและยืนยันการลงทะเบียนในระบบ E-education การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย และนำสำเนาใบลงทะเบียนส่งที่งานทะเบียนและประมวลผล 1 ชุด ข้อกำหนดในการลงทะเบียนปฏิบัติ ดังนี้

1. นักศึกษาปกติ ลงทะเบียนภาคเรียนปกติ ได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต

2. ภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาที่จะจบหลักสูตรเท่านั้น

3. นักศึกษารอพินิจ ลงทะเบียนภาคเรียนปกติ ได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต

4. ในภาคการศึกษาที่มีรายวิชาปฏิบัติการสอน หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา

 

การปฏิบัติ

1. นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการเรียนก่อนการลงทะเบียนเรียน

2. นักศึกษาเลือกรายวิชาตามแผนการเรียน โดยกด “ยืนยันการลงทะเบียน” ผ่านระบบ E-education ภายในวันที่วิทยาเขตกำหนด

3. พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนจากระบบนำไปชำระเงินตามวันเวลาที่กำหนด ถือเป็นการชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ

4. กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนถัดจากวันที่วิทยาเขตกำหนด ถือเป็นการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนช้า (ต้องชำระค่าปรับ)

5. นำใบลงทะเบียนส่งที่งานทะเบียนและประมวล 1 ชุด

 

หมายเหตุ การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตามกำหนดมีค่าปรับวันละ 50 บาท (รวมแล้วไม่เกิน 1,000 บาท)

 

*** หากนักศึกษาไม่ชำระเงิน ภายในวันสุดท้ายในแต่ละภาคเรียน นักศึกษาต้องทำเรื่องขอลาพักการเรียนในภาคเรียนนั้น และชำระเงินค่ารักษาสภาพ 500 บาท ถ้านักศึกษาไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและไม่ทำเรื่องขอลาพักการเรียน จะถูกคัดชื่อออกตามข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัย

 

Copyright © 2023 Office of the Registrar, TNSU-MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 36 

Search