หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (Faculty of Sports and Health Science)

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Exercise and Sports Science
ชื่อปริญญา
แนวทางประกอบอาชีพ
แนวทางการศึกษาต่อ
ค่าธรรมเนียม
โครงสร้างหลักสูตร
แผนการศึกษา
การเข้าศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts)

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program in Sports Management
ชื่อปริญญา
แนวทางประกอบอาชีพ
แนวทางการศึกษาต่อ
ค่าธรรมเนียม
โครงสร้างหลักสูตร
แผนการศึกษา
การเข้าศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education)

หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in Physical Education
ชื่อปริญญา
แนวทางประกอบอาชีพ
แนวทางการศึกษาต่อ
ค่าธรรมเนียม
โครงสร้างหลักสูตร
แผนการศึกษา
การเข้าศึกษา
Copyright © 2023 Office of the Registrar, TNSU-MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 22 

Search