เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษา

1. นักศึกษาต้องปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาหรืองานวิชาการคณะที่สังกัดก่อนลงทะเบียน

2. นักศึกษาต้องลงทะเบียนตามเงื่อนไขของวิชา เช่น วิชาที่มีเงื่อนไขของวิชา ต้องเรียนผ่านวิชาที่มีเงื่อนไขก่อน

3. นักศึกษาต้องมีสถานภาพที่จะลงทะเบียนเรียนได้ เช่น ไม่อยู่ในเกณฑ์ตกออก หากตรวจสอบพบว่านักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ตกออก จะถูกประกาศพ้นสภาพ และจะคืนเงินให้กับนักศึกษา

4. นักศึกษาต้องดำเนินการลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามให้สิทธิ์ผู้อื่นดำเนินลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตแทน หากมีข้อผิดพลาด ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษา

5. การลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตจะเปิดให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่สถาบันกำหนดไว้เท่านั้น หากพ้นกำหนดนักศึกษาจะต้องลงทะเบียน โดยต้องเสียค่าปรับ หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นจะต้อง ลาพักการศึกษา หรือ รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา (แล้วแต่กรณี)

6. เมื่อนักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินแล้ว ต้องไปชำระเงินที่งานการเงินและการบัญชีที่ระบุในใบแจ้งยอดฯ

7. หลังจากการชำระเงินแล้วจะทำการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา ขอให้นักศึกษาตรวจสอบจากสถานะการลงทะเบียนและชำระเงิน

8. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ส่งใบลงทะเบียนที่ผ่านการชำระเงินเรียบร้อยแล้วที่งานทะเบียนฯ

9. กรุณาออกจากระบบทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของนักศึกษา

10. หากสถาบันตรวจสอบแล้วพบว่านักศึกษาลงทะเบียนผิดระเบียบฯ จะพิจารณายกเลิกการลงทะเบียนของ นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น

Copyright © 2023 Office of the Registrar, TNSU-MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 30 

Search