การขอเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล

นักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล หรือ ตัวสะกด ต้องดำเนินการในขณะที่ศึกษาอยู่เท่านั้น โดยให้ปฏิบัติดังนี้

1. นักศึกษา เขียนคำร้อง ทบ.1 คำร้องทั่วไป (ขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล) ที่งานทะเบียนฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์แบบฟอร์มต่างๆ ของงานทะเบียนฯ

2. ยื่น คำร้อง ที่ งานทะเบียนฯ พร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย

 

หมายเหตุ

นักศึกษาต้องตรวจสอบ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล หรือ ตัวสะกด หากประกาศสำเร็จการศึกษาแล้วจะขอแก้ไขอีกไม่ได้

Copyright © 2023 Office of the Registrar, TNSU-MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 90 

Search