ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

ถูกต้อง ฉับไว ใส่ใจบริการ

วิสัยทัศน์

มุ่งส่งเสริมพัฒนาระบบงานทะเบียนและประมวลผลให้มีความทันสมัยและปัจจุบันที่สนองต่อความต้องการของผู้ใช้

พันธกิจ

ดำเนินการกำกับดูแล ส่งเสริมระบบงานทะเบียนและประมวลผล เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน

เป้าหมาย

1. พัฒนางานทะเบียนใหถูกต้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. พัฒนาระบบงานทะเบียนให้ทันสมัยต่อการใช้งาน

3. ศึกษาและประมวลผลข้อมูลให้ถูกต้อง รวดเร็วต่อผู้มาติดต่อ

Copyright © 2023 Office of the Registrar, TNSU-MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 31 

Search