หลักสูตรการศึกษา

การจัดหลักสูตร แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1. หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

2. หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกิต

3. หลักสูตรอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

 

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีดังนี้

1. หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

ภาคปกติ ให้ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

ภาคสมทบ ให้ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา

2. หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี)

ภาคปกติ ให้ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา

ภาคสมทบ ให้ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 15 ปีการศึกษา

Copyright © 2023 Office of the Registrar, TNSU-MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 20 

Search