การเทียบโอนผลการเรียน

การเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การศึกษาของรายวิชาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่ได้ค่าระดับคะแนน C หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การอบรมจากหน่วยงานที่สถาบันรับรอง หรือรายวิชาจากหลักสูตรสถาบันอุดมอื่นที่มีเนื้อหาสาระไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเนื้อหารายวิชาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหรือประสบการณ์การทางาน มาขอเทียบโอนผลการเรียนโดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องได้ระดับคะแนน C ขึ้นไป หรือเทียบเท่า หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

2. รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาที่เคยศึกษามาไม่เกิน 10 ปี นับจาก ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนถึงภาคการศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน

3. จำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรวมแล้วต้องไม่เกิน 2 ใน 3 ของหน่วยกิตรวมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

4. ผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนจะต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา

5. รองคณบดีประจำวิทยาเขตอาจกำหนดให้มีการทดสอบวัดความรู้ในรายวิชาที่ขอเทียบโอนได้ โดยมีคณะกรรมการของแต่ละคณะเป็นผู้พิจารณาผลการทดสอบ

6. ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนย้ายตามระเบียบที่กาหนดไว้

7. ผู้ที่ขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องทำให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ ของภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา

8. ผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม

 

การปฏิบัติ

1. ยื่นคำร้องผ่านระบบ E-education

2. พิมพ์คำร้องจากระบบ แนบใบแสดงผลการเรียน (Transcript) นำไปผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงชื่อรับทราบ และผ่านงานหลักสูตรและแผนการเรียน

3. เสนอผ่านงานหลักสูตรและแผนการเรียนพิจารณาตามเงื่อนไขการเทียบโอนผลการเรียน โดยมีผู้พิจารณาคือหัวหน้าฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน หัวหน้างานหลักสูตรคณะ หัวหน้าสาขาวิชา

4. นักศึกษารับทราบผลการพิจารณาหลังยื่นคำร้อง โดยติดตามที่ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียนแล้วนำคำร้องไปชำระเงิน

5. นำคำร้องที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วส่งที่งานทะเบียนและประมวลผล

Copyright © 2024 Office of the Registrar, TNSU.MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 75 

Search