การประมวลผลการศึกษา

หลักเกณฑ์การนับหน่วยกิตและการคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย มีดังนี้

1. การนับจำนวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้นับจากรายวิชาที่มีการประเมินผลการเรียนจากระดับคะแนน A B+ B C+ C D+ D และ F

2. การนับจำนวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดในหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิต ของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น

3. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้คำนวณจากผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น โดยนำผลรวมของผลคูณจำนวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งหารด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น คิดทศนิยมสองตำแหน่งโดยไม่ปัดเศษ

4. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คำนวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยนำผลรวมของผลคูณจำนวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดหารด้วยจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด คิดทศนิยมสองตำแหน่งโดยไม่ปัดเศษ

5. ภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ IP รายวิชาใด ไม่ต้องนำรายวิชานั้นมาคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้นแต่ให้นำไปคำนวณในภาคการศึกษาถัดไป

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. งานทะเบียนและประมวลผล ดำเนินการประมวลผลการศึกษาผ่านระบบ E-education ภายในเวลาที่กำหนด

2. งานทะเบียนและประมวลผล จำแนกสภาพนักศึกษาเป็นสภาพสมบูรณ์ สภาพรอพินิจ และพ้นสภาพ

3. งานทะเบียนและประมวลผล จัดทำประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพตามระเบียบการประเมินผลการศึกษา โดยรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตลงนาม

4. งานทะเบียนและประมวลผลติดประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ

Copyright © 2024 Office of the Registrar, TNSU.MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 70 

Search