การขอย้ายคณะ

นักศึกษาขอย้ายคณะต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ได้เรียนในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับ ภาคการศึกษาที่ลาพัก หรือถูกให้พักการศึกษา

2. นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในคณะที่ย้ายเข้ามาอย่างน้อย ๒ ภาคการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา

3. ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะมาก่อน

4. นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอย้ายคณะภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา

5. นักศึกษาที่ย้ายคณะสามารถโอนย้ายผลการเรียน หรือเทียบผลการเรียนได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

6. ระยะเวลาการศึกษาให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะเดิม

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. นักศึกษาขอบันทึกคำร้องขอย้ายคณะ (ทบ. 11) ผ่านระบบ E-education โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วน

2. นักศึกษาพิมพ์คำร้องจาก ระบบ E-education

3. นักศึกษานำคำร้องผ่านความเห็นชอบจาก อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาวิชา/ภาควิชา รองคณบดีประจำวิทยาเขต (คณะที่ขอย้าย) ตามลำดับ

4. นักศึกษานำคำร้องผ่านความเห็นชอบจาก หัวหน้าสาขาวิชา/ภาควิชา และรองคณบดีประจำวิทยาเขต (คณะที่รับย้าย) ตามลำดับ

5. นักศึกษานำคำร้องไปชำระเงินค่าธรรมเนียมที่งานการเงินและบัญชี

6. นักศึกษานำคำร้องที่ชำระเงินเรียบร้อยส่งคืนงานทะเบียนและประมวลผล

 

Copyright © 2023 Office of the Registrar, TNSU-MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 19 

Search