การจำแนกสถานภาพนักศึกษา

ระเบียบว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 หมวด 6 สถานภาพนักศึกษา ใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 มีรหัสประจำตัวนักศึกษาสองตัวแรกตั้งแต่ 51 เป็นต้นไปสรุปได้ดังนี้

 

 

หมายเหตุ

1. นักศึกษา สภาพสมบูรณ์ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาได้ 9 – 22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต

2. นักศึกษา สภาพรอพินิจ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาได้ ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

Copyright © 2023 Office of the Registrar, TNSU-MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 18 

Search