การตรวจสอบวุฒิการศึกษา

ในกรณีที่หน่วยงานภายนอกต้องการตรวจสอบวุฒิของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม สามารถดำเนินการเพื่อตรวจสอบวุฒิของบัณฑิต ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. จัดทำหนังสือถึงสถาบันเพื่อขอตรวจสอบวุฒิของบัณฑิต โดยระบุรายละเอียดของบัณฑิต และแนบใบรับรองปริญญา หรือ ทรานสคริปต์ 1 ฉบับ (ถ้าหากเป็นทรานสคริปต์จะสะดวกในการตรวจสอบมากกว่า)

2. จากนั้นงานทะเบียนฯจะดำเนินการตรวจสอบวุฒิและทำจดหมายตอบกลับเพื่อรับรองการสำเร็จการศึกษา

3. ถ้าหากมีรายละเอียดอื่นใดเป็นพิเศษที่ต้องการให้ระบุในหนังสือตอบกลับ กรุณาระบุมาในหนังสือขอตรวจสอบวุฒิ เพื่อให้ทางงานทะเบียนฯจัดทำข้อมูลเพื่อตอบกลับต่อไป

4. ถ้าหากไม่ได้รับจดหมายตอบกลับแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ สามารถสอบถามกลับมาได้ที่งานทะเบียนฯเพื่อตรวจสอบแก้ไขต่อไป

 

หมายเหตุ ไม่บริการตรวจสอบวุฒิการศึกษาผ่านทางโทรศัพท์

Copyright © 2023 Office of the Registrar, TNSU-MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 15 

Search