การลงทะเบียนเรียนซ้ำ เรียนแทน

การเรียนซ้ำ หมายถึง เมื่อนักศึกษาสอบตก (ได้ระดับคะแนน F) จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้าจนกว่าจะสอบผ่าน หรือเมื่อรายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ระดับคะแนนต่ำกว่า "C" นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ำอีกได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากรองคณบดีประจำวิทยาเขต

 

สำหรับรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และรายวิชาปฏิบัติการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ ถ้าได้ระดับคะแนนต่ำกว่า "C" ถือว่าสอบตก จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำ และถ้าได้ระดับคะแนนต่ำกว่า "C" เป็นครั้งที่ 2 ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 

การเรียนแทน หมายถึง เมื่อนักศึกษาสอบตก (ได้ระดับคะแนน F) ในรายวิชาเลือก สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นที่เป็นวิชาเลือกในกลุ่มเดียวกัน แทนได้ สำหรับรายวิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแทน

 

การปฏิบัติ

1. นักศึกษายื่นคำร้องผ่านระบบ E-education

2. นักศึกษาพิมพ์คำร้องจากระบบ E-education

3. นักศึกษานำคำร้องผ่านความเห็นชอบ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าสาขาวิชา/ภาควิชา ตามลำดับ

4. รองคณบดีประจำวิทยาเขตพิจารณาอนุมัติ

5. นักศึกษานำคำร้องที่ได้รับอนุมัติส่งงานทะเบียนและประมวลผล

 

Copyright © 2023 Office of the Registrar, TNSU-MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 16 

Search