การลาพักการศึกษา

นักศึกษาขอลาพักการศึกษาต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. นักศึกษาที่ขอลาพักการศึกษา จะกระทำได้กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

    1.1 ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจำการ หรือได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล

    1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเห็นสมควรสนับสนุน

    1.3 เจ็บป่วยจนต้องรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์

    1.4 กรณีมีเหตุจำเป็นส่วนตัวจะลาพักการศึกษาได้ ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

2. การลาพักการศึกษาต้องยื่นคำร้องภายใน 4 สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา

3. การลาพักการศึกษาให้อนุมัติครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษายังมีความจำเป็นที่จะต้องขอลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นคำร้องใหม่

4. ให้นับระยะเวลาที่พักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นการได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 1.1

5. ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมตามระเบียบของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

6. นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษาภายใน 2 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. นักศึกษาขอบันทึกคำร้องขอลาพักการศึกษา (ทบ. 10) ผ่านระบบ E-education โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วน

2. นักศึกษาพิมพ์คำร้องจาก ระบบ E-education

3. นักศึกษานำคำร้องพร้อมแนบหลักฐานการขอลาพัก ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา/ภาควิชา ตามลำดับ

4. รองคณบดีประจำวิทยาเขตพิจารณาอนุมัติ

5. นักศึกษานำคำร้องไปชำระเงินค่าธรรมเนียมที่งานการเงินและบัญชี

6. นักศึกษานำคำร้องที่ชาระเงินเรียบร้อยส่งคืนงานทะเบียนและประมวลผล

 

Copyright © 2023 Office of the Registrar, TNSU-MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 208 

Search