บุคลากร

หัวหน้างานทะเบียน

reg_staff_1.jpg

ผศ.ภารดี ศรีทอง

หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

โทรศัพท์: 0-4371-1254

IPPhone: 20-113

อีเมล: 

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

reg_staff_2.png

นายเกษม ทองอุทุม

หน้าที่รับผิดชอบ:

ทะเบียนประวัติ, ตรวจสอบคุณวุฒิ, สารสนเทศและสถิติ, เอกสารสำคัญทางการศึกษา, ผลการเรียน, ข่าวประกาศบนเว็บไซต์

โทรศัพท์: 0-4371-1254

IPPhone: 20-113

อีเมล: 

Copyright © 2023 Office of the Registrar, TNSU-MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 37 

Search