บุคลากร

หัวหน้างานทะเบียน

reg_staff_3.png

ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติชัย แสนสุวรรณ

หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

โทรศัพท์: 0-4371-1254

IPPhone: 20-113

อีเมล: 

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

reg_staff_2.png

นายเกษม ทองอุทุม

หน้าที่รับผิดชอบ:

ทะเบียนประวัติ, ตรวจสอบคุณวุฒิ, สารสนเทศและสถิติ, เอกสารสำคัญทางการศึกษา, ผลการเรียน, ข่าวประกาศบนเว็บไซต์

โทรศัพท์: 0-4371-1254

IPPhone: 20-113

อีเมล: 

เจ้าหน้าที่งานธุรการฝ่ายวิชาการ

dsc_7509-2.jpg

นายธนกร มนัสช่วง

หน้าที่รับผิดชอบ:

งานธุรการฝ่ายวิชาการ, สารสนเทศและสถิติ, จัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณ, ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

โทรศัพท์: 0-4371-1254

IPPhone: 20-113

อีเมล: 

Copyright © 2024 Office of the Registrar, TNSU.MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 72 

Search