การรับเข้าเป็นนักศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา มีดังนี้

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงการศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

 

การรับเข้าเป็นนักศึกษา อาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

1. สอบคัดเลือก

2. คัดเลือก

3. รับโอนนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

4. รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย

 

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

1. ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่วิทยาเขตกำหนด

2. นำหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดมาแสดง

3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Copyright © 2023 Office of the Registrar, TNSU-MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 44 

Search