การขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาที่ยืนยันการลงทะเบียนวิชาเรียนในระบบ E-education เรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในช่วงการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนปกติหรือในช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียนช้าได้ ให้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินภายใน 2 สัปดาห์ นับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษา และหากได้รับอนุมัติ นักศึกษาจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนและค่าปรับตามระเบียบให้เสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา

 

การปฏิบัติ

1. นักศึกษายื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ E-education ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา

2. นักศึกษาพิมพ์คำร้องจากระบบพร้อมแนบใบลงทะเบียน ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา

3. นักศึกษานำเสนอรองคณบดีประจำวิทยาเขตพิจารณาอนุมัติ

4. นักศึกษานำสำเนาคำร้องที่ได้รับการอนุมัติส่งที่งานทะเบียนและประมวลผล 1 ชุด

5. นักศึกษานำคำร้องไปชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

6. นักศึกษานำหลักฐานใบลงทะเบียนที่ชำระเงินแล้วส่งที่งานทะเบียนและประมวลผล

 

Copyright © 2023 Office of the Registrar, TNSU-MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 41 

Search