การขอใบรายงานผลการศึกษา

การขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

ใบรายงานผลการศึกษา สามารถออกให้แก่ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ และผู้ที่สำเร็จการศึกษา โดยสามารถออกได้ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สำหรับกรณีออกให้แก่ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่จะแสดงผลการศึกษาถึงภาคการศึกษาที่ทราบผลการศึกษา

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. นักศึกษาบันทึกคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา ผ่านระบบ E-education

2. นักศึกษาพิมพ์คำร้องจาก ระบบ E-education

3. นักศึกษานำคำร้องไปชำระเงินค่าธรรมเนียมที่งานการเงินและบัญชี

4. นักศึกษาส่งคำร้องให้งานทะเบียนและประมวลผล เพื่อจัดทำใบรายงานผลการศึกษา

5. งานทะเบียนและประมวลผลนำคำร้องและใบรายงานผลการศึกษา เสนอผ่านความเห็นชอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

6. รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตพิจารณาอนุมัติ และลงนาม

7. นักศึกษารับใบรายงานผลการศึกษา ที่งานทะเบียนและประมวลผล

 

หมายเหตุ

1. ค่าออกใบรายงานผลการศึกษา ฉบับละ 100 บาท

2. กรณีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา วิทยาเขตจะออกใบรายงานผลการศึกษาครั้งแรกให้โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม

 

Copyright © 2023 Office of the Registrar, TNSU-MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 207 

Search