ปฏิทินการลงทะเบียน (ภาคต้น 2566)

  

ลงทะเบียนออนไลน์

18 - 31 พฤษภาคม 2566

เพิ่ม - ถอน รายวิชา

1 - 14 มิถุนายน 2566

ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ถึง 21 มิถุนายน 2566 (ล่าช้า)

รักษาสภาพนักศึกษา

15 - 28 มิถุนายน 2566

จำนวนนักศึกษา

  

0
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
0
ศิลปศาสตร์
0
ศึกษาศาสตร์

* ข้อมูลและสถิติจากระบบบริการการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

1. เข้าไปในระบบ E-education ใส่รหัสนักศึกษา เลือกรายวิชาที่จะเรียนในภาคเรียนนั้นๆ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน (กรณีไม่มีรายวิชา ให้ทำการเพิ่มเข้าไป ถ้าเพิ่มไม่ได้ให้ติดต่อที่คณะ)

2. นำไปชำระเงินที่ งานการเงิน พร้อมส่งหลักฐานที่งานทะเบียนฯ (กรณียกเว้นหน่วยกิตปริ้นใบลงทะเบียนพร้อมแนบ หนังสือขอยกเว้น, กรณีกองทุนกู้ยืมให้ปริ้นบัตรลงทะเบียนส่งที่งานกองทุนฯ)

    ดูขั้นตอนการลงทะเบียน >

หมายเหตุ: นักศึกษาที่มีข้อสงสัย กรุณาติดต่อที่งานทะเบียนโดยตรง ยินดีตอบคำถามทุกข้อสงสัย

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ที่นี่ค่ะ Download File

ประชาสัมพันธ์

เปิดให้แก้ไขประวัติส่วนตัว นักศึกษา ทุกคณะ ทุกชั้นปี

  นักศึกษาทุกชั้นปี สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนเรียบร้อยในระบบ E-education เพื่อประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาในการติดต่อกับงานทะเบียนและการขอเอกสารใบรับรองต่างๆ
 
 
*** สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะเป็นตัวแทนนักกีฬาสถาบันและต้องขอใบรับรองนักศึกษาให้ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย เข้าสู่ระบบ E-education

ลืม Password ระบบ E-education

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียม
1. บัตรนักศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. นักศึกษาที่ลืมรหัสผ่าน สามารถติดต่อขอใหม่ได้โดยให้ นักศึกษาติดต่อด้วยตนเอง พรัอมแสดง บัตรนักศึกษา ที่งานทะเบียนเพื่อออกรหัสผ่านให้ใหม่
 
หมายเหตุ: นักศึกษาต้องติดต่อด้วยตนเอง ในเวลาทำการของงานทะเบียนเท่านั้น งานทะเบียนไม่รับดำเนินการทาง โทรศัพท์, อีเมล และ Facebook ไม่ว่ากรณีใดๆ
งานทะเบียนที่ควรทราบ
การติดต่อกับงานทะเบียน
ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน
ทราบผลการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์
ลืมพาสเวิร์ดนักศึกษา
Copyright © 2024 Office of the Registrar, TNSU.MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 11 

Search