ปฏิทินการลงทะเบียน (ภาคปลาย 2563)

  

ลงทะเบียนออนไลน์

7 - 11 ธันวาคม 2563

เพิ่ม - ถอน รายวิชา

30 พ.ย. 2563 - 25 ธ.ค. 2563

ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา

14 - 25 ธันวาคม 2563 (ล่าช้า)

รักษาสภาพนักศึกษา

28 ธ.ค. 2563 - 8 ม.ค. 2564

จำนวนนักศึกษาและอาจารย์

  

0
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
0
ศิลปศาสตร์
0
ศึกษาศาสตร์
0 +
อาจารย์

* ข้อมูลและสถิติจากระบบบริการการศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562

1. เข้าไปในระบบ E-education ใส่รหัสนักศึกษา เลือกรายวิชาที่จะเรียนในภาคเรียนนั้นๆ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน (กรณีไม่มีรายวิชา ให้ทำการเพิ่มเข้าไป ถ้าเพิ่มไม่ได้ให้ติดต่อที่คณะ)

2. นำไปชำระเงินที่ งานการเงิน พร้อมส่งหลักฐานที่งานทะเบียนฯ (กรณียกเว้นหน่วยกิตปริ้นใบลงทะเบียนพร้อมแนบ หนังสือขอยกเว้น, กรณีกองทุนกู้ยืมให้ปริ้นบัตรลงทะเบียนส่งที่งานกองทุนฯ)

    ดูขั้นตอนการลงทะเบียน >

หมายเหตุ: นักศึกษาที่มีข้อสงสัย กรุณาติดต่อที่งานทะเบียนโดยตรง ยินดีตอบคำถามทุกข้อสงสัย

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ที่นี่ค่ะ Download File

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา 2560:   ภาคต้น / ภาคปลาย / ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2561:   ภาคต้น / ภาคปลาย / ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2562:   ภาคต้น / ภาคปลาย / ภาคฤดูร้อน

เปิดให้แก้ไขประวัติส่วนตัว นักศึกษา ทุกคณะ ทุกชั้นปี

  นักศึกษาทุกชั้นปี สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนเรียบร้อยในระบบ E-education เพื่อประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาในการติดต่อกับงานทะเบียนและการขอเอกสารใบรับรองต่างๆ
 
 
*** สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะเป็นตัวแทนนักกีฬาสถาบันและต้องขอใบรับรองนักศึกษาให้ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย เข้าสู่ระบบ E-education

ลืม Password ระบบ E-education

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียม
1. บัตรนักศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. นักศึกษาที่ลืมรหัสผ่าน สามารถติดต่อขอใหม่ได้โดยให้ นักศึกษาติดต่อด้วยตนเอง พรัอมแสดง บัตรนักศึกษา ที่งานทะเบียนเพื่อออกรหัสผ่านให้ใหม่
 
หมายเหตุ: นักศึกษาต้องติดต่อด้วยตนเอง ในเวลาทำการของงานทะเบียนเท่านั้น งานทะเบียนไม่รับดำเนินการทาง โทรศัพท์, อีเมล และ Facebook ไม่ว่ากรณีใดๆ
งานทะเบียนที่ควรทราบ
การติดต่อกับงานทะเบียน
ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน
ทราบผลการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์
ลืมพาสเวิร์ดนักศึกษา
Copyright © 2021 Office of the Registrar, Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. All rights reserved.

ผู้ชมกำลังออนไลน์ 12 

Search