การออกใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ใบคุณวุฒิ และปริญญาบัตร

นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ เมื่อบัญชีรายชื่อได้ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมของสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญา เท่านั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วิทยาเขตจะออกใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ให้เมื่อคณะกรรมการผ่านความเห็นชอบบัญชีผู้สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

2. วิทยาเขตจะออกใบรับรองคุณวุฒิให้ เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญา

3. ถ้าบัญชีผู้สำเร็จการศึกษายังไม่ผ่านกรรมการพิจารณาเห็นชอบ วิทยาเขตจะออกใบรับรองการสำเร็จการศึกษาได้เพียงอย่างเดียว

4. สำหรับปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้

5. ค่าปรับการขอรับปริญญาบัตร ผู้ใดไม่ขอรับปริญญาบัตรตามกำหนด นับถัดจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเกินกว่าระยะเวลา 90 วัน ปรับชุดละ 500 บาท

 

การปฏิบัติ

งานทะเบียนและประมวลผลจะออกใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ใบรับรองคุณวุฒิ ให้กับนักศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา

Copyright © 2023 Office of the Registrar, TNSU-MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 14 

Search