การขอย้ายวิทยาเขต

นักศึกษาขอย้ายวิทยาเขตต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในวิทยาเขตเดิมไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา

2. นักศึกษาต้องยื่นคำร้องล่วงหน้าก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 4 สัปดาห์ โดยแจ้งเหตุผลประกอบการขอย้ายต่อวิทยาเขตเดิม

3. นักศึกษาขอย้ายไปศึกษาที่วิทยาเขตใดต้องรับเงื่อนไขของวิทยาเขตนั้น และอาจไม่สาเร็จการศึกษาตามปกติได้

4. นักศึกษาที่ย้ายวิทยาเขตสามารถเทียบผลการเรียน หรือโอนย้ายผลการเรียนได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

5. ระยะเวลาการศึกษาให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในวิทยาเขตเดิม

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. นักศึกษาขอบันทึกคำร้องขอย้ายวิทยาเขต ผ่านระบบ E-education โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วน

2. นักศึกษาพิมพ์คำร้องจาก ระบบ E-education

3. นักศึกษานำคำร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา/ภาควิชา และรองคณบดีประจาวิทยาเขต (วิทยาเขตเดิม) ตามลำดับ

4. รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต พิจารณาอนุญาตการขอย้าย

5. นักศึกษาส่งคำร้องที่อนุญาตให้งานทะเบียนและประมวลผล เพื่อจัดทำหนังสือสอบถามความเห็นต่อวิทยาเขต (ใหม่)

6. วิทยาเขต (ใหม่) ตอบกลับยืนยันการรับย้าย

7. วิทยาเขต (เดิม) จัดส่งเอกสารส่งตัวพร้อมประวัตินักศึกษาและใบรายงานผลการศึกษาให้วิทยาเขต (ใหม่)

8. นักศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Copyright © 2023 Office of the Registrar, TNSU-MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 23 

Search