การขอสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย ซึ่งมีผลการเรียนรายวิชาครบถ้วน และสามารถประเมินตนเองได้ว่าจะสำเร็จการศึกษา ภายใน 30 วันนับถัดจากเปิดภาคเรียนสุดท้ายให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา

1. มีความประพฤติดี เหมาะสม (ตรวจสอบโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา)

2. สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบหลักสูตร

3. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

4. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนและนับหน่วยกิต สอบได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า "D" หรือ "P" และไม่มีรายวิชาใดที่ติดค้างค่าระดับคะแนน "F"

5. มีกาหนดเวลาเรียน ดังนี้

    5.1 มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 7 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร 4 ปี

    5.2 มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 9 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร 5 ปี

 

*** กรณีเรียนครบหลักสูตรแล้วแต่ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 ดำเนินการ ดังนี้

เมื่อเรียนครบจำนวนหน่วยกิตตามที่หลักสูตรกำหนดแล้ว และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาอื่นที่มีในหลักสูตร เพื่อทำค่าระดับคะแนนให้ถึง 2.00

 

การปฏิบัติ

1. ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ E-education

2. พิมพ์คำร้อง และใบตรวจสอบการเรียนครบโครงสร้างของตนเอง จากระบบ E-education เสนอผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร พร้อมลงนามรับรองว่านักศึกษาได้เรียนครบหลักสูตร โดยแนบรูปถ่ายสวมชุดครุยปริญญา ขนาด 1 นิ้วและ 2 นิ้ว อย่างละ 2 รูป (เขียนชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวนักศึกษา สาขาวิชา คณะ หลังรูปโดยใช้ปากกาหมึกแห้ง)

3. นำคำร้องไปชำระเงินค่าทะเบียนบัณฑิต (1,000 บาท)

4. นำคำร้องที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วส่งที่งานทะเบียนและประมวลผล

 

Copyright © 2023 Office of the Registrar, TNSU-MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 25 

Search