การขอใบรับรอง

นักศึกษาสามารถขอใบรับรองต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ ดังนี้

1. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา

2. ใบรับรองความประพฤติ

3. ใบรับรองการเป็นนักกีฬา

4. ใบรับรองการศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย

5. ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. นักศึกษาบันทึกคำร้องขอใบรับรองผ่านระบบ E-education ให้ครบถ้วน

2. นักศึกษาพิมพ์คำร้องขอใบรับรองจาก ระบบ E-education

3. นักศึกษานาคำร้องผ่านความเห็นชอบ

    3.1 กรณีขอใบรับรองความประพฤติให้นาคำร้องผ่านความเห็นชอบจาก งานพัฒนาบุคลิกภาพ

    3.2 กรณีขอใบรับรองเป็นนักกีฬา ให้คำร้องผ่านความเห็นชอบจาก ผู้ฝึกสอนกีฬา

4. นักศึกษานาคำร้องไปชำระเงินค่าธรรมเนียมที่งานการเงินและบัญชี

5. นักศึกษาส่งคำร้องให้งานทะเบียนและประมวลผล เพื่อจัดทำใบรับรอง

6. งานทะเบียนและประมวลผลนำคำร้องและใบรับรองเสนอผ่านความเห็นชอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

7. รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตพิจารณาอนุมัติ และลงนาม

8. นักศึกษารับใบรับรองที่งานทะเบียนและประมวลผล หมายเหตุ ใบรับรอง มีอายุการใช้ 60 วัน นับแต่วันที่ออกให้ ค่าออกใบรับรอง ฉบับละ 50 บาท

 

Copyright © 2023 Office of the Registrar, TNSU-MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 9 

Search