การขอเพิ่ม ขอถอน ของดเรียนรายวิชา

นักศึกษาที่ขอเพิ่ม ขอถอนรายวิชาต้องกระทำให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา ทั้งนี้หน่วยกิตรวมจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของการลงทะเบียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (การถอนรายวิชานี้จะไม่บันทึกรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน)

 

การของดเรียนรายวิชา ให้กระทำได้เมื่อพ้นกำหนดการขอเพิ่ม ขอถอนรายวิชาเรียน ถึงก่อนสอบปลายภาคการศึกษา 2 สัปดาห์ (การงดเรียนรายวิชานี้จะบันทึก W ในใบแสดงผลการเรียน)

 

ทั้งนี้ การขอเพิ่ม ขอถอน และของดเรียนรายวิชา นักศึกษาจะต้องยืนยันการลงทะเบียนเรียนในระบบ E-education ตามกำหนดของวิทยาเขตไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

การปฏิบัติ

1. นักศึกษายื่นคำร้องผ่านระบบ E-education

2. นักศึกษาพิมพ์คำร้องจากระบบ E-education

3. นักศึกษานำคำร้องผ่านความเห็นชอบ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าสาขาวิชา/ภาควิชา ตามลำดับ

4. รองคณบดีประจำวิทยาเขตพิจารณาอนุมัติ

5. นักศึกษานำคำร้องที่ได้รับอนุมัติส่งงานทะเบียนและประมวลผล

 

Copyright © 2023 Office of the Registrar, TNSU-MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 11 

Search