การลาออก

นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นคำร้องต่อคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาออกได้

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. นักศึกษาขอบันทึกคำร้องขอลาออก ผ่านระบบ E-education โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วน

2. นักศึกษาพิมพ์คำร้องจาก ระบบ E-education

3. นักศึกษานำคำร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา/ภาควิชา ตามลำดับ

4. นักศึกษานำคำร้องผ่านศูนย์วิทยบริการ และงานพัสดุ ตามลำดับ

5. รองคณบดีประจำวิทยาเขตพิจารณาอนุมัติ

6. นักศึกษานำคำร้องส่งคืนงานทะเบียนและประมวลผล

7. งานทะเบียนและประมวลผลสำเนาคำร้องแจ้งฝ่ายกิจการนักศึกษา/งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

Copyright © 2023 Office of the Registrar, TNSU-MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 45 

Search