การขอใบแทนเอกสารหลักฐานการศึกษา

นักศึกษาสามารถขอใบแทนเอกสารหลักฐานการศึกษา จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ ดังนี้

1. ใบแทนประกาศนียบัตร

2. ใบแทนอนุปริญญาบัตร

3. ใบแทนปริญญาบัตร

4. ใบแทนประกาศนียบัตรบัณฑิต

5. ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ

6. ใบแทนใบรายงานผลการศึกษา (กรณีไม่มีข้อมูลรายวิชาและผลการศึกษา)

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. นักศึกษาบันทึกคำร้องขอใบแทนเอกสารหลักฐานการศึกษา ผ่านระบบ E-education ให้ครบถ้วน

2. นักศึกษาพิมพ์คำร้องจาก ระบบ E-education

3. นักศึกษานำคำร้องไปชำระเงินค่าธรรมเนียมที่งานการเงินและบัญชี

4. นักศึกษาส่งคำร้องให้งานทะเบียนและประมวลผล เพื่อจัดทำใบแทนเอกสารหลักฐานการศึกษา

5. งานทะเบียนและประมวลผลนำคำร้องและใบแทนเอกสารหลักฐานการศึกษาเสนอผ่านความเห็นชอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

6. รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตพิจารณาอนุมัติ และลงนาม

7. นักศึกษารับใบแทนเอกสารหลักฐานการศึกษาที่งานทะเบียนและประมวลผล

 

หมายเหตุ ค่าออกใบแทนเอกสารหลักฐานการศึกษาที่สูญหาย ฉบับละ 100 บาท

Copyright © 2023 Office of the Registrar, TNSU-MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 12 

Search