การพ้นสภาพนักศึกษา

การพ้นสภาพนักศึกษา ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

1. พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการประเมินผลการศึกษา

    1.1 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

    1.2 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

    1.3 ใช้เวลาในการศึกษาเกินกำหนดระยะเวลา

    1.4 ได้ระดับคะแนนในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และรายวิชาปฏิบัติการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ ต่ำกว่า C เป็นครั้งที่ 2

    1.5 ทุจริตในการสอบและถูกสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษา

2. พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา

    2.1 ไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภายใน 4 สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา

    2.2 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ยกเว้นกรณีการลาพักการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

    2.3 ไม่ชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

3. ขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

4. ลาออก

5. ถูกให้ออกหรือไล่ออก

6. ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีอาญา

7. ถึงแก่กรรม

Copyright © 2023 Office of the Registrar, TNSU-MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 7 

Search