การขอเปลี่ยนสาขาวิชาหรือวิชาเอก

นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ขอเปลี่ยนสาขาวิชาหรือวิชาเอกได้เพียงครั้งเดียว

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. นักศึกษาขอบันทึกคำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา หรือวิชาเอก ผ่านระบบ E-education โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วน

2. นักศึกษาพิมพ์คำร้องจาก ระบบ E-education

3. นักศึกษานำคำร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา/ภาควิชา (สาขาวิชา หรือวิชาเอกที่ขอย้าย) ตามลำดับ

4. นักศึกษานำคำร้องผ่านความเห็นชอบจาก หัวหน้าสาขาวิชา/ภาควิชา (สาขาวิชา หรือวิชาเอกที่รับย้าย)

5. รองคณบดีประจำวิทยาเขตพิจารณาอนุมัติ

6. นักศึกษานำคำร้องไปชำระเงินค่าธรรมเนียมที่งานการเงินและบัญชี

7. นักศึกษานำคำร้องที่ชำระเงินเรียบร้อยส่งคืนงานทะเบียนและประมวลผล

 

Copyright © 2023 Office of the Registrar, TNSU-MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 206 

Search