การโอนย้ายผลการเรียน

การโอนย้ายผลการเรียน หมายความว่า การนำหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชา ที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก การโอนย้ายผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการโอนย้ายผลการเรียน มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ผู้ขอโอนย้ายผลการเรียน ต้องไม่เคยเป็นผู้ถูกพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา อันเนื่องมาจากมีผลการเรียนตำกว่าเกณฑ์การวัดและการประเมินผล หรือถูกลงโทษทางวินัย

2. รายวิชาต่าง ๆ ที่ขอโอนย้ายต้องเป็นรายวิชาที่เคยศึกษามาไม่เกิน 10 ปี นับจากภาคการศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนถึงภาคการศึกษาที่ขอโอนย้ายผลการเรียน

3. การโอนย้ายผลการเรียนต้องโอนย้ายทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา และให้นับจำนวนหน่วยกิต ไม่เกิน 22 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา

4. การนับระยะเวลาในการศึกษา ให้นับต่อเนื่องจากที่ได้ศึกษามาแล้วก่อนการโอนย้าย

5. ผู้ที่รับการโอนย้ายผลการเรียนจะต้องใช้เวลาศึกษาไม่เกินระยะเวลาที่แต่ละหลักสูตรกำหนด

6. ผู้ขอโอนย้ายผลการเรียนต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนย้ายตามระเบียบที่กาหนดไว้

7. ผู้ที่ขอโอนย้ายผลการเรียน ต้องทำให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ ของภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา

8. ผู้ที่ได้รับการโอนย้ายผลการเรียนมีสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม

 

การปฏิบัติ

1. ยื่นคำร้องผ่านระบบ E-education

2. พิมพ์คำร้องจากระบบ แนบใบแสดงผลการเรียน (Transcript) นำไปผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา

3. เสนอผ่านงานหลักสูตรและแผนการเรียนพิจารณาตามเงื่อนไขขอโอนย้ายผลการเรียน โดยมีผู้พิจารณาคือหัวหน้าฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน หัวหน้างานหลักสูตรคณะ หัวหน้าสาขาวิชา

4. นักศึกษารับทราบผลการพิจารณาหลังยื่นคำร้อง โดยติดตามที่ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียนแล้วนำคำร้องไปชำระเงิน

5. นำคำร้องที่ชาระเงินเรียบร้อยแล้วส่งที่งานทะเบียนและประมวลผล

 

 

Copyright © 2023 Office of the Registrar, TNSU-MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 211 

Search