การขึ้นทะเบียนบัณฑิต

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตให้เป็นไปตามประกาศของวิทยาเขต และดำเนินการดังต่อไปนี้

1. นักศึกษายื่นคำร้อง (ทบ.15) ผ่านระบบ E-education

2. นักศึกษาพิมพ์คำร้อง

3. นักศึกษานำคำร้องเสนอผ่าน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา /สาขาวิชา และรองคณบดีประจำวิทยาเขต

4. นักศึกษานำคำร้องไปชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่งานการเงินและบัญชี จำนวน 1,000 บาท

5. นักศึกษานำคำร้องที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วส่งที่งานทะเบียนและประมวลผล

 

Copyright © 2023 Office of the Registrar, TNSU-MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 28 

Search