ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา

เอกสารสำคัญทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกให้ มีดังนี้

1. สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่

- ทบ.7 ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับภาษาไทย / ฉบับภาษาอังกฤษ (รูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว)

- ทบ.7 ใบรับรองความประพฤติ ฉบับภาษาไทย (รูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว)

- ทบ.7 ใบรับรองการเป็นนักกีฬา ฉบับภาษาไทย (รูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว)

- ทบ.7 ใบรับรองการศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย ฉบับภาษาไทย (รูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว)

- ทบ.8 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย / ฉบับภาษาอังกฤษ (รูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว)

2. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว

- ทบ.7 ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา (ฉบับรอสภาสถาบันอนุมัติ) ฉบับภาษาไทย (รูปถ่ายชุดครุยปริญญาตามสาขาที่จบขนาด 1 นิ้ว)

- ทบ.7 ใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับภาษาไทย / ฉบับภาษาอังกฤษ (รูปถ่ายชุดครุยปริญญาตามสาขาที่จบขนาด 2 นิ้ว)

- ทบ.8 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย / ฉบับภาษาอังกฤษ (รูปถ่ายชุดครุยปริญญาตามสาขาที่จบขนาด 1 นิ้ว)

ผู้ที่ต้องการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้ปฏิบัติดังนี้

1. เขียนคำรองผ่านระบบ E-education หรือเขียนใบคำร้องที่งานทะเบียนฯหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์หัวข้อแบบฟอร์มต่างๆ ของงานทะเบียนฯ

2. ยื่นใบคำร้องพร้อมชำระค่าเอกสารสำคัญทางการศึกษาที่งานการเงินและการบัญชี และนำเอกสารที่ออกเลขที่ใบเสร็จมาที่งานทะเบียนฯ

3. รับเอกสารสำคัญทางการศึกษาที่ขอไว้ที่งานทะเบียนฯได้ในวันทำการปกติ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. (พักกลางวัน)

* สำหรับผู้ที่ต้องการให้ส่งเอกสารสำคัญทางไปรษณีย์ให้แจ้งด้วยในวันที่ยื่นขอเอกสาร และชำระค่าจัดส่งเอกสารที่งานทะเบียนฯ

** การขอรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาผู้ที่ขอเอกสารไว้ให้มาติดต่อขอรับเอกสารด้วยตนเองหรือให้ผู้รับมอบฉันทะ หากไม่มารับเอกสารที่ขอไว้ภายใน 60 วันนับจากวันที่ออกให้งานทะเบียนและประมวลผล จะยกเลิกคำร้องและเอกสารที่ขอไว้

Copyright © 2024 Office of the Registrar, TNSU.MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 91 

Search