Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม (พ.ศ.2566-2570)

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม (พ.ศ.2566 - 2570) โดย นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ มีรศ.ดร.ฉวีวรรณ สีสม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ด้วยในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ใช้แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2565 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องระดมความคิดหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อกำหนดทิศทางของหน่วยงาน และตอบสนองต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน มาใช้ประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อนำไปใช้เป็นแผนแม่บทสำหรับกำหนดกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำคำของงบประมาณ

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 11 

Copyright © 2023 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search