Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

Undergraduate Admission

การเข้าศึกษาต่อ

1. หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

คณะศิลปศาสตร์
  -  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

คณะศึกษาศาสตร์
  -  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

2. เกณฑ์การรับสมัคร

รอบโควตา
1. ประเภทผลการเรียนดี
    -  ประเภทผลการเรียนดี ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
            1.1 ผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
            1.2 ผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
            1.3 ผู้สมัครหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป

2. ประเภทผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาในระดับชาติหรือนานาชาติ
    -  เป็นนักเรียนห้องเรียนกีฬาหรือมีความสามารถด้านกีฬาในระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬามาแล้วไม่เกิน 3 ปี

ขั้นตอน
กำหนดการ
รับสมัคร
ประมาณเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รายงานตัว และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
รอบทั่วไป

ขั้นตอน
กำหนดการ
รับสมัคร
ประมาณเดือน ธันวาคม - มกราคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รายงานตัว และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี

4. หลักฐานประกอบการรับสมัคร

1. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1, ปพ.1:4, ใบ รบ.) มีตราประทับของสถานศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ: เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ติดตามข่าวสารการรับสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติม

1. สอบถามทาง Facebook มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม https://www.facebook.com/มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ-วิทยาเขตมหาสารคาม/
2. สอบถามทางโทรศัพท์ 0-4371-1254 และ 0-4372-1528

เวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 284 

Copyright © 2024 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search