Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม มีพื้นที่ 78 ไร่ ก่อตั้งเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2517 ในอดีตสังกัดกรมพลศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการผลิตครูพลศึกษา ซึ่งได้เริ่มจัดตั้ง "วิทยาลัยพลศึกษา" ขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2496 เพื่อดำเนินการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และตั้ง "โรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย" ขึ้นในปีการศึกษา 2501 เพื่อดำเนินการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ต่อมาได้ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย ในปี พ.ศ. 2512 และได้ขยายหลักสูตรของวิทยาลัยพลศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี โดยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา แต่ยังคงดำเนินการโดยกรมพลศึกษา และใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา" ในปี พ.ศ. 2514 ได้ยุติการดำเนินการวิทยาลัยพลศึกษาในส่วนกลางและโอนวิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา ไปให้วิทยาลัยวิชาการศึกษาดำเนินการต่อไป กรมพลศึกษาได้เปิดดำเนินการผลิตครูพลศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยเริ่มเปิด "วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่" ขึ้นเป็นแห่งแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 เปิด "วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม" และมีการเปิดเพิ่มขึ้นในจังหวัดต่างๆ เรื่อยมา จนกระทั่งมีวิทยาลัยพลศึกษารวม 17 แห่ง
history-3.png
ประวัติความเป็นมา ดังนี้

ปี พ.ศ. 2515

ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2515 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม โดยเป็นสถานศึกษาสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ผลิตครูพลศึกษา สุขศึกษา ในปีแรกที่เปิดดำเนินการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคามได้อาศัยอาคารบานบุรีของวิทยาลัยครูมหาสารคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษารุ่นแรก

ปี พ.ศ. 2515

ปี พ.ศ. 2517

ต่อมาได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นบนที่ดินซึ่งได้รับการบริจาคจากนายจิระศักดิ์ คณาสวัสดิ์ จำนวน 60 ไร่ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจึงได้ย้ายมาดำเนินการสอน ณ สถานที่ตั้งปัจจุบันเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2517

ปี พ.ศ. 2519

เปิดการเรียนการสอนวิชาเอกสุขศึกษา เพื่อผลิตครูสุขศึกษา

ปี พ.ศ. 2519

ปี พ.ศ. 2522

ร่วมมือกับวิทยาลัยครูมหาสารคามผลิตครูพลศึกษาระดับปริญญาตรี

ปี พ.ศ. 2523

ร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผลิตครูพลศึกษาระดับปริญญาตรี

ปี พ.ศ. 2523

ปี พ.ศ. 2524

กรมพลศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยให้บุคลากรของกรมพลศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในวิทยาลัยพลศึกษา

ปี พ.ศ. 2531

กรมพลศึกษาและกรมการฝึกหัดครู จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการโดยเห็นชอบให้วิทยาลัยครูกับวิทยาลัยพลศึกษาเป็นสถาบันสมทบทางวิชาการ โดยจัดการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และโปรแกรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปี พ.ศ. 2531

ปี พ.ศ. 2537

จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนขึ้นในวิทยาลัยพลศึกษา 17 แห่งทั่วประเทศ โดยวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคามได้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนศรีสวัสดิ์ขึ้น เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปี พ.ศ. 2544

- ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาพลศึกษา และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาพลศึกษา
- จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.)

ปี พ.ศ. 2544

ปี พ.ศ. 2545

เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (กรมพลศึกษาเดิม) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

ปี พ.ศ. 2548

ยกฐานะจาก วิทยาลัยพลศึกษา เป็น "สถาบันการพลศึกษา"

สถาบันการพลศึกษาได้ก่อกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 "สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม" จึงได้รับการสถาปนาโดยยกฐานะจากวิทยาลัยพลศึกษามหาสารคาม พร้อมกับวิทยาลัยพลศึกษาอื่นๆทั้ง 17 แห่ง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 3 คณะวิชา ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์

ปี พ.ศ. 2548

ปี พ.ศ. 2549

ดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านครูจอมบึง จังหวัดราชบุรี หลักสูตร ป. บัณฑิตมวยไทย และโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอาศรมศิลป์ โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร จัดการเรียนการสอนแบบวิถีพุทธ

ปี พ.ศ. 2550

- ดำเนินการโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
- ดำเนินการโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา

ปี พ.ศ. 2550

ปี พ.ศ. 2562

ยกฐานะจาก สถาบันการพลศึกษา เป็น “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ”

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 มีประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มีผลให้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เปลี่ยนสถานภาพเป็น "มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม"

ปี พ.ศ. 2566

- ดำเนินการโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.๕) จังหวัดขอนแก่น

ปี พ.ศ. 2566

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 52 

Copyright © 2024 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search