Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

บุคลากรทางการศึกษา

01.png

นางสาวธนะวดี พรมศาลา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

02.png

นางอนงค์ นนท์ศิลา

เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน

03.png

นางอำไพ คำภักดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

04.png

นางเยาวรัตน์ คงภักดี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

05.png

นายอรุณศักดิ์ คุ้มตะบุตร

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

06.png

นางขนิษฐา ภูดินขาว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

07.png

นางสาวสุรีย์พร พลเรืองทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ลูกจ้างประจำ

08.png

นายสุพรรณ ชมภูวิเศษ

09.png

นายไพฑูรย์ เสนา

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: info@tnsumk.ac.th

ผู้ชมออนไลน์ 15 

Copyright © 2021 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. All Rights Reserved.
by Information Technology Service Center, TNSU-MK.

Search