Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

รายการ เงื่อนไข ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ แรกเข้า 1,000
ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา แรกเข้า 200
คู่มือนักศึกษา แรกเข้า 100
ค่าประกันของเสียหาย แรกเข้า 500
เครื่องแต่งกาย (ไม่รวมชุดนักศึกษา) แรกเข้า 3,500
ค่าตรวจสุขภาพ แรกเข้า 100
ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ 300
ค่าสมุดกิจกรรม แรกเข้า 100
ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาปกติ
   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ภาคการศึกษา 8,500 4,250
   คณะศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษา 8,000 4,000
   คณะศึกษาศาสตร์ ภาคการศึกษา 8,500 4,250
   ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า   (รวมแล้วไม่เกิน 1,000 บาท)
หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 177 

Copyright © 2024 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search