Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

แนะนำมหาวิทยาลัย

ชื่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม มีชื่อย่อ ว่า "มกช.มค."
เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Thailand National Sports University Mahasarakham Campus (TNSU.MKM)

ปรัชญา

พลศึกษาและกีฬา พัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาค

พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา
3. บริการวิชาการแก่สังคม
4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล

อัตลักษณ์

ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม

-  ทักษะดี หมายถึง มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
-  มีน้าใจนักกีฬา หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นที่ยอมรับของสังคม
-  พัฒนาสังคม หมายถึง มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ยึดมั่น

เอกลักษณ์

เป็นสถาบันที่ให้บริการด้านพลศึกษาและกีฬาแก่ชุมชน

ตราประจำมหาวิทยาลัย

องค์ประกอบ
     ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียรบนก้อนเมฆ พระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ มีรัศมีสีขาวโดยรอบพระเศียร ด้านหลังมีวงกลมสีเหลือง ซึ่งทับบนแถบธงชาติไทยพลิ้ว ด้านข้างมีเครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) ประดับด้านขวาและด้านซ้าย ด้านล่าง พระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียร มีตัวเลขสีขาว "๒๕๖๒" บนพื้นสีเขียว วางบนพื้นสีน้ำเงินมีขอบนอกเป็นสีนํ้าตาล ด้านล่างมีตัวอักษรไทยสีน้ำเงิน "มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ" อยู่บนแถบโบว์โค้งสีเหลือง (ลัดส่วนเท่ากันทั้งกว้าง และสูง)
     ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขต เหมือนกับตรามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ แต่ส่วนด้านล่างแถบโบว์โค้งสีเหลือง เป็นชื่อวิทยาเขต

สีประจำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ


-  สีเขียว แทน พลศึกษา (ความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ)
-  สีขาว แทน จริยศึกษา (คุณธรรม จริยธรรม)
-  สีเหลือง แทน พุทธิศึกษา (สติปัญญา ความรู้)

วิทยาเขตมหาสารคาม


-  สีน้ำตาลเข้ม หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน และมั่นคง

พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย

 


พระพุทธพลบดี

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

 


ต้นราชพฤกษ์

เพลงมหาวิทยาลัย

1. มาร์ชมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ผู้ประพันธ์ทำนอง

พศร.

ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง

พศร.

ขับร้องโดย

หมู่สุนทราภรณ์

 

เนื้อร้อง

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เก่งและฉกาจชั้นเชิงการกีฬา สถาบันที่เกริกไกรไปทั่วทิศา เราพัฒนาการศึกษาชูเชิดเลิศดี พลบดีทรงช้างเอราวัณ เหนือเมฆสวรรค์นั้นงามเรืองรวี ซ้อนทับเครื่องหมายสามห่วงเด่นในศักดิ์ศรี เขียว ขาว เหลือง งามดีนี้คือดวงตรา TNSU ขอตั้งสัตย์ปฏิญาณตน พวกเราทุกคนขอเทิดทูนชาติศาสนา พร้อมจงรักภักดีถวายองค์พระราชา คงคู่หล้าเทิดเหนือชีวาผองเราชั่วกาล TNSU สถาบันอันยิ่งใหญ่ ที่ภาคภูมิใจของพวกเราแสนนาน เหลืองราชพฤกษ์รวมใจสมัครสมาน พัฒนาการกีฬาคู่ฟ้าเมืองไทย

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 391 

Copyright © 2024 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search