Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบุคลากร

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม มอบหมายให้ ผศ.กิตติกุล รัตนรังสิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี รศ.ดร.ฉวีวรรณ สีสม หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มี ผศ.นภาพรรณ จัตุรโพธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ด้วยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร จำนวน 30 คน มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีระยะเวลาอบรม 2 วัน คือระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เอกวิจัย เมยไธสง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 34 

Copyright © 2023 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search