Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

โครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อวีดิโอและการสร้างสื่อดิจิทัล

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อวีดิโอและการสร้างสื่อดิจิทัล ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารระภาพันธ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพรรณ จัตุรโพธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการตัดต่อวีดิโอ และนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการบริหารจัดการกีฬา จำนวน 37 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เอกวิจัย เมยไธสง มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 46 

Copyright © 2023 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search