Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีนายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ โดย ดร.ประเวท เกษกัน รองคณบดีคณะคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ดำเนินการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งในหลักสูตรนักศึกษาต้องมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง 1 ภาคการศึกษา โดยมีหน่วยงาน /สถานประกอบการ ประกอบด้วย สโมสรกีฬา โรงเรียนกีฬา โรงพยาบาล การกีฬาแห่งประเทศไทย และฟิตเนส ดังนั้นฝ่ายฝึกประสบการณ์จึงกำหนด จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อให้นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การแก้ปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในการอบรมฯครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 80 คน

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: info@tnsumk.ac.th

ผู้ชมกำลังออนไลน์ 151 

Copyright © 2021 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. All rights reserved.
by Information Technology Service Center, TNSU-MK.

Search