Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

โครงการอบรมให้ความรู้ทางการศึกษาและอาชีพ (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเดชภิมล (โรงอาหารชั้น 2) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขมหาสารคาม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขมหาสารคาม จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางการศึกษาและอาชีพ (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา ผู้ช่วยอิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษประจำวิทยาเขตมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ มีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 144 คน ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการเรียนที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อม ที่จะเข้าสู่โลกภายนอก ซึ่งอาจจะเป็นการเรียนต่อในระดับปริญญาโทในสถาบันต่าง ๆ ที่เปิดสอน ในประเทศและต่างประเทศ ที่จะก้าวเข้าสู่การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนมา ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ดังนั้น การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา หรือการทำงานในตลาดแรงงานจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และแนวทางการศึกษาต่อกับผู้สำเร็จการศึกษา และเป็นแนวทางให้ผู้สำเร็จการศึกษาเลือกประกอบอาชีพที่ตนเองถนัด

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: info@tnsumk.ac.th

ผู้ชมกำลังออนไลน์ 126 

Copyright © 2021 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. All rights reserved.
by Information Technology Service Center, TNSU-MK.

Search