Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชาตะวิถี ชั้น 4 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม มอบหมายให้ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วันชัย กองพลพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด โดย ดร.ประเวท เกษกัน รองคณบดีคณะคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เล็งเห็นความสำคัญของการสำเร็จการศึกษา การประกอบอาชีพ ตลอดจนการศึกษาต่อของนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางในการเลือกประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถของตนเอง และให้นักศึกษาได้แนวทางในการพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: info@tnsumk.ac.th

ผู้ชมกำลังออนไลน์ 69 

Copyright © 2021 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. All rights reserved.
by Information Technology Service Center, TNSU-MK.

Search