Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม มอบหมายให้ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วันชัย กองพลพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด โดย ดร.ประเวท เกษกัน รองคณบดีคณะคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ กล่าวรายงานวัตถุสงค์ ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้เล็งเห็นความสำคัญของส่งเสริมอนุรักษ์และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย จึงได้จัดโครงการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่ออนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป เพื่อเผยแพร่ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อสร้างความสามัคคี สนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน และ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: info@tnsumk.ac.th

ผู้ชมกำลังออนไลน์ 144 

Copyright © 2021 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. All rights reserved.
by Information Technology Service Center, TNSU-MK.

Search