Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

โครงการสายสัมพันธ์น้องพี่ศรีพลศึกษา 64

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเดชภิมล (โรงอาหารชั้น 2) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการสายสัมพันธ์น้องพี่ศรีพลศึกษา โดยมี นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาสตร์ กำหนดจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอเอกสารและผลการปฏิบัติสอนตลอด 1 ปีการศึกษา เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์นิเทศ และระหว่างนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 84 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: info@tnsumk.ac.th

ผู้ชมกำลังออนไลน์ 77 

Copyright © 2021 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. All rights reserved.
by Information Technology Service Center, TNSU-MK.

Search