Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

โครงการวิ่งประเพณีน้องพี่พลศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ สวนสุขภาพแก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม ผศ.ดร.นิกร ยาสมร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการวิ่งประเพณีน้องพี่พลศึกษา โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดขึ้น โดยมี ผศ.คำพาง ศรีท้าวปากดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเป็นประเพณีอย่างต่อเนื่อง 4 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาบุคลากรและชุมชน มีสุขภาพที่ดีครบใน 4 มิติ ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของการเป็นผู้นำทางวิชาชีพเกี่ยวกับสุขภาพ โดยมีเป้าหมายบุคลากร นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และชุมชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 290 คน

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: info@tnsumk.ac.th

ผู้ชมกำลังออนไลน์ 89 

Copyright © 2021 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. All rights reserved.
by Information Technology Service Center, TNSU-MK.

Search