Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU "ขับเคลื่อนวาระจังหวัดมหาสารคาม สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์"

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 211 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2565 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ขับเคลื่อนวาระจังหวัดมหาสารคาม สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ระหว่างศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม กับ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและองค์กรในจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและ “ขับเคลื่อนวาระจังหวัดมหาสารคาม สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจัง เน้นใช้มาตรการเชิงรุก ทั้งด้านการบังคับกฎหมายและสร้างความตระหนัก จิตสำนึก เพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 67 

Copyright © 2023 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search