Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

โครงการวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมโครงการวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มประชากรที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง ฝึกการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นโอกาสที่ดีสำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปิดรับความรู้ด้านต่าง ๆ ปลูกฝังความมีจิตอาสา และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ พิธีอัญเชิญเครื่องหมายเยาวชนพระราชทาน พิธีกล่าวถวายสัตย์ ปฏิญาณตนของเด็กและเยาวชน นำกล่าวโดย นายรัตนพล คิดไร ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่น การมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก และเยาวชน การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของเด็กและเยาวชนดีเด่น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทนเด็กและเยาวชนจาก 13 อำเภอของจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 245 

Copyright © 2024 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search