Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2565

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมี ดร.ประเวท เกษกัน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยอาจารย์บุญตา ค้าขาย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2565 นี้ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งในหลักสูตรนักศึกษาต้องมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง 1 ภาคการศึกษา ดังนั้นฝ่ายฝึกประสบการณ์จึงกำหนด จัดโครงปฐมนิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งมี ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน 70 คน

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 368 

Copyright © 2024 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search